0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Bref Power Activ WC blok Pine 3 x 50 g

115 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • dokonalá čistota
  • ochrana proti vodnímu kameni
  • vůně borovice
  • dokonalá čistící pěna
  • vydrží až 250 spláchnutí

Použití:

Zavěste WC blok pod okraj WC mísy.

Upozornění:

GHS07 - dráždivé látky GHS07 – dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek

EUCALYPTOL, může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

 

 

Parametry

Katalogové číslo: AF464659498 Kategorie: ,
Výrobce:Bref
crossmenu