0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 101/201 osvěžovač neutralizátor pachů 1 l Varianta: CLEAMEN 101/201 osvěžovač a neutralizátor pachů 5 l

999 

Popis produktu

Použití:

  • Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru.
  • Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
  • Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
  • Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 
  • Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.

                                                            úroveň provonění
  ●● ●●●
pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30

 

pH koncentrátu: 6-7

 

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Nerozprašujte do otevřeného ohně ! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.

 

Upozornění:


UFI T330-10CP-A000-NA4T

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926916 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu