0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 102/202 osvěžovač a neutralizátor pachů 550 ml

184 

Popis produktu

 

Použití:

Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 

Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.

                                                            úroveň provonění
  ●● ●●●
pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30

pH koncentrátu:  6

 

Nerozprašujte do otevřeného ohně ! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.

 

Upozornění: 

 

UFI: YVF0-C0X2-800T-82YN

 

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926917 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu