0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 110 skleněné plochy Varianta: CLEAMEN 110 skleněné plochy 5 l

362 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • Dobře čistí, odmašťuje a leští
  • Ovocná vůně
  • Lehké nanášení

Návod k použití:

Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.

Na rozmývák naneseme Cleamen 110 pomocí rozprašovače. Pomocí rozmýváku, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit. Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.​ Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přeleštíme šmouhy.

Upozornění:

UFI CH80-W0UP-M005-9TUV 

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

 

2.png
GHS07
Dráždivé látky

 

 

 

Parametry

Katalogové číslo: AF508926918 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu