0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 112 na okna a rámy 1 l Varianta: CLEAMEN 112 na okna a rámy 10 l

705 

Popis produktu

Použití:

 

Používá se zředěný, do vědra dávkujte v množství podle velikosti znečištění viz tabulka.

Na čištěné plochy se nanáší pomocí rozmýváku namočeného v roztoku, houbičky, nebo hadru, nechá se krátkou chvíli působit, a potom se setře do sucha stěrkou, nebo utěrkou s obsahem bavlny nebo viskózy.

Ulpělé nečistoty odstraníte pomocí měkkého padu, na plastové předměty používejte bílý pad.

dávkování a ředění do vědra v ml/10l roztoku míra znečištění
●● ●●●
10 litrů 30 60 120
pH roztoku 7.4 7.6 8

 

pH koncentrátu: 8

 

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Upozornění:

UFI REH0-G0C6-S00Q-57FT

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926919 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu