0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 122 lesklé podlahy, parfémované Varianta: CLEAMEN 122 lesklé podlahy 5 l

291 

Popis produktu

 

Použití:

 

Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.

Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty.

Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml.

 

 

dávkování a ředění běžné střední silné
do vědra ml/10 litrů 15 30 60
pH roztoku 7,2 7,4 8

pH koncentrátu: 7,5 – 8,5 

 

Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.

 

Upozornění:

 

UFI 4Q30-K06F-F00F-8Q78

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926924 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu