0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 144 strojní podlahy s aktivním chlórem 5 l

546 

Popis produktu

Dávkování:

​ 

Dávkování podle úrovně znečištění
Strojní a ruční mytí podlah běžné střední silné
ml/10 l 50 120 200
pH roztoku 12,1 12,2 12,4

pH koncentrátu: 14

 

 

Dávkování podle úrovně znečištění
Potravinářství běžné střední silné
ml/10 l 50 150 300
pH roztoku 12,1 12,4 12,7

Upozornění:

UFI: G880-D0SG-P00P-AT3P​

 

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926929 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu