0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 240 trouby, grily, krbová skla 1,1 kg

234 

Popis produktu

Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší.

Použití:

Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo.

Po nanesení nechte působit 5 – 15 min.

Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.

Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.

Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°.

 

 

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor.

Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

 

 

dávka míra znečištění
●● ●●●
doba (min.) 5 10 15

pH koncentrátu:  14

Návod k použití zařízení je nadřazen  tomuto návodu

Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkaliím.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

 

Upozornění:

UFI U050-50JE-100V-6TY7

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926942 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu