0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 241 trouby grily 5,5 kg

840 

Popis produktu

Používá se neředěný nebo zředěný v poměru až 1:5. Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem.

Návod k použití:

Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. 

Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.

Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.

 

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru.

Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

 

 

dávka míra znečištění
●● ●●●
doba (min.) 5 10 15

 

pH koncentrátu:14

 

Upozornění:

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Parametry

Katalogové číslo: AF462717487 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu