0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 260 restaurační sklo 1 l

151 

Popis produktu

Vhodný i pro mytí jakýchkoliv pevných ploch oplachovou metodou. Doporučujeme na mytí křišťálových lamp a lustrů a všude tam, kde požadujete aby vyčištěné skleněné plochy zůstávaly dlouho čisté.

Použití:

Po umytí vždy oplachujte sklenice proudem pitné vody. 

Prostředek dávkujte v doporučeném poměru viz tabulka do vody, kde umýváte restraurační sklo nebo v poměrném množství dávkujte přímo do myček nebo na jejich dávkovací zařízení.

 

 

 

  míra znečištění
●● ●●●
do myčky ml/10 litrů 30 40 50
pH roztoku 7,8 7,9 8

pH koncentrátu : 9 – 10

Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.

 

Upozornění:

 

UFI PYG0-X0W7-8007-UHJG

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926948 Kategorie:
Výrobce:Cleamen
crossmenu