0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 311 zásaditý WC 750 ml Varianta: CLEAMEN 311 zásaditý na WC, keramiku a nerez 5 l

355 

Popis produktu

Použití:

Prostředek aplikujte neředěný, přímo na vnitřní stěnu toaletní mísy a dle znečištění, nechte působit asi 20 min. Toaletu potom pročistěte štětkou včetně podvodní části a spláchněte.

Průměrné dávkování podle použití
  pisoár WC mísa
1 dávka v ml 20 40

 

pH koncentrátu:  11,3

Upozornění: 

UFI WX50-R04S-E00A-FKCX 

 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 – Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

4.png
GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Parametry

Katalogové číslo: AF508926954 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu