0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 451 odvápňovač ploch 1 l Varianta: CLEAMEN 451 odvápňovač nerezových ploch a technologií 6 kg

1 294 

Popis produktu

 

Na odvápňování myček, praček atd:
Do přístroje nařeďte přípravek podle návodu s vodou (2 litry na průměrnou myčku), nechte projít mycím procesem s důkladným oplachem.

 

Malé předměty:
Ponořte do roztoku v poměru 200-300 ml do 1 litru, nechte chvíli působit a mechanicky pomocí kartáče nebo padu odstraňte vzniklé nánosy a skvrny.

Předměty pak dobře několikrát opláchněte čistou vodou a osušte.

 

Velké plochy:
Aplikujte gelový odvápňovač pomocí zpěňovače zředěný v poměru 200-300 ml do 1 litru přímo na povrch a nechte působit cca 30 minut, zachycené nečistoty uvolněte červeným padem a poté dobře opláchněte a osušte.

Pravidelným používáním odvápňovače budete předcházet usazování příliš velkých vrstev vodního kamene a následně jejich obtížnému čištění.

 

dávkování míra znečištění
běžné střední silné
ml/1 litr 50 150 300
pH roztoku 2,3 2,3 2

 

pH koncentrátu:  1

 

Před aplikací vyzkoušejte, zda vámi zvolená koncentrace nemění vzhled kovového povrchu vašeho zařízení, případně koncentraci snižte.

Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco, mramor, travertin, pískovec), lesklý a umělý kámen, lesklou dlažbu, dřevo, laminát a ostatní materiály neodolné kyselinám.

 

Upozornění:

UFI VJ60-80YJ-J00S-3YFD

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926962 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu