0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 510 dezinfekce ploch Varianta: CLEAMEN 510 dezinfekce ploch 5 l

1 742 

Popis produktu

 

 

Spektrum účinku:   Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)

  Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry

  Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl)


Výhody použití:

Přípravek má širokospektrální účinnost a použité dezinfekční a pomocné složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů ( nerezová ocel, plasty, laminované povrchy ).Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.

 

Použití:

Přípravek nařeďte podle požadované účinnosti (viz tabulka) a nanášejte na dezinfikované plochy pomocí rozprašovače tak, aby povrch zůstal rovnoměrně vlhký. Na větší podlahové plochy nanášejte dezinfekci pomocí mopu a vědra. Povrch nestírejte do sucha !

Dezinfekci nechte působit na ploše požadovanou dobu (viz tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

Před aplikací dezinfekce musí být povrch suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jinak nebude dezinfekce dokonale účinná. Tato dezinfekce nezastupuje mycí roztok !

 

Pro dávkování použijte pumpičku s dávkou 2 ml, nebo odměrku s dávkou 10-25 ml.

 

mceclip0-16.png?1662032131

 

pH koncentrátu: 8

 

 Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):

kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy (EC: 270-325-2): 9,8g

propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0g​

 

 UFI 4M60-S0NX-V009-RA1F

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

4.png
GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Parametry

Katalogové číslo: AF508926964 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu