0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN Dezinfekční ubrousky 150 ks

1 126 

Popis produktu

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926990 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu