0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

ISOLDA dezi SKIN Liquid

1 045 

Popis produktu

Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek s velmi dobrou dermální tolerancí, určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci pokožky rukou, vhodný pro mechanické i bezdotykové dávkovače dezinfekcí.

Prostředek ISOLDA dezi SKIN Liquid je určený a schválený pro Hygienickou dezinfekci rukou (HDR) podle normy EN 1500. Redukuje množství přechodné mikroflóry na povrchu rukou s cílem přerušit cestu přenosu mikroorganismů. Provádí se vtíráním alkoholového dezinfekčního prostředku v množství 3 ml po dobu 30 sekund do suché pokožky (bez použití vody) až do úplného zaschnutí.

Spektrum účinku:

Baktericidní – dle normy ČSN EN 13727

Virucidni – na obalené viry ​(vč. COVID-19) dle normy ČSN EN 14476

Mykobaktericidní a tuberkulocidní – dle normy ČSN EN 14348

Levurocidní – dle normy ČSN EN 13624

 

Biocidní typ: 1 (hygiena rukou)

 ​

Pracovní roztok k přímému použití

Baktericidní a levurocidní účinek včetně TBC;

spektra: A, M, T

Virucidní účinek na obalené viry (B)

Nezbytná doba působení pro zdravotní dezinfekci

1 minuta

5 minut

Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500

Dávkované množství: 3 ml

Doba působení: 30 sekund

 

Účinná biocidní látka (g/100g):

propan-2-ol (EC: 200-661-7): 36,3 g

ethanol (EC: 200-578-6): 40,5 g

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

UFI: 3P80-X07G-7005-MH10

 

Reg. č. v ČR: MZDR 39313/2020/OBP

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P304+P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

5.png
GHS02
Hořlavé látky

 

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF516330976 Kategorie: ,
Výrobce:Isolda
crossmenu