0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Jar Professional prostředek na ruční mytí nádobí Lemon 5 l

435 

Popis produktu

Vlastnosti: 

  • mycí prostředek s patentovanou technologií
  • příjemná vůně citronu
  • použití k mytí na nádobí s patentovanou technologií
  • díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí
  • vytváří dlouhotrvající aktivní pěnu
  • výborný na odstraňování mastnoty
  • jemný k pokožce rukou, ekologický 

 

Bezpečnostní upozornění:

GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky

 

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry

Katalogové číslo: AF783160833 Kategorie: ,
Výrobce:Jar
crossmenu