0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Krystal na podlahy Alfa alkohol 750 ml Varianta: KRYSTAL na podlahy Alfaalkohol 20 L

902 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch
  • vhodné i pro plovoucí podlahy
  • použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů
  • nově více parfemace
  • snížená pěnivost

Návod k použití:

do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

Koncentrovaný přípravek v sáčku dolijte vodou v množtví 3,75 litrů a důkladně protřepejte (vhodný je pohyb obdobný ovládání volantu). Získáte tak plnohodnotný výrobek pro zcela shodné použití jako ostatní velikosti balení.

Upozornění:

UFI Y800-A0KK-600P-T1WP

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927152 Kategorie: ,
Výrobce:Krystal
crossmenu