0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

KRYSTAL olejový osvěžovač Black Jack Fragrance 0,75 l

155 

Popis produktu

– osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
– postupné uvolňování parfemace z olejové báze
– jednoduchá aplikace
– nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
– vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.​

 

UFI QJ10-W0XH-T003-Q5NN

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927155 Kategorie: ,
Výrobce:Krystal
crossmenu