0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Krystal strojní mytí nádobí 6 kg Varianta: KRYSTAL Strojní mytí nádobí 24 kg

1 378 

Popis produktu

 

výborná mycí síla

spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů

není vhodný na hliník a hliníkové slitiny

poradí si i s připáleninou

biologicky rozložitelný

 

Návod k použití: Dávkujte 2 – 3 ml na 1 l vody.

 

UFI 6S00-C0QY-100N-S3E2

Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927162 Kategorie:
Výrobce:Krystal
crossmenu