0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

KRYSTAL tekutý písek Varianta: KRYSTAL tekutý písek 6kg

405 

Popis produktu

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Originální abradzivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí.

– použitelný na všechny materiály mimo plasty

– nevhodný k dlouhodobému používání na leštěné povrchy

– nová parfemace

Návod k použití: Přípravek naneste na znečištěná místa, měkkou houbou vyčistěte a opláchněte vodou. Výrobek vyniká vysokou stabilitou. Nerozděluje se a nezasedá

 

NOVÁ RECEPTURA – síla kterou okamžitě poznáte.

 

 

UFI: X0F0-A013-600U-NP50

Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF516330987 Kategorie:
Výrobce:Krystal
crossmenu