0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Krystal WC cleaner zelený, čistič toalet, 750 ml Varianta: KRYSTAL WC kyselý na keramiku s ochranou, zelený 5L

285 

Popis produktu

Návod k použití:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte proudem vody.

NENÍ VHODNÝ NA NEREZ

 

Upozornění:

UFI 9910-D0VA-V00M-R4WF

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927170 Kategorie:
Výrobce:Krystal
crossmenu