0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Krystal WC kyselý na nerez a keramiku růžový 750 ml Varianta: KRYSTAL WC kyselý na nerez a keramiku, růžový 5L

291 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • VHODNÝ NA NEREZ
  • s obsahem kyseliny amidosulfonové
  • působí NAD i POD vodní hladinou
  • odstraní špínu i vodní kámen
  • příjemný parfém
  • spolehlivě si poradí s vodním kamenem
  • vysoký lesk keramiky

Návod k použití:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit vyčistěte, štětkou nebo opláchněte proudem vody.

Upozornění:

Nebezpečné vlastnosti

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927172 Kategorie: ,
Výrobce:Krystal
crossmenu