0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Krystal WC modrý 750 ml Varianta: KRYSTAL WC kyselý na keramiku, modrý 5L

291 

Popis produktu

​Vlastnosti:

  • nová příjemnější parfemace
  • o 15% vyšší výkon díky nové kombinaci surovin
  • vysoký lesk keramiky je samozřejmostí
  • NOVÁ RECEPTURA
  • s obsahem kyseliny chlorovodíkové
  • působí NAD i POD vodní hladinou
  • odstraní špínu i vodní kámen
  • NENÍ VHODNÝ NA NEREZ

Návod k použití:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte proudem vody.

Upozornění:

 

UFI S710-W05X-K003-2TAD

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927171 Kategorie: ,
Výrobce:Krystal
crossmenu