0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Lavon bezoplachová hygiena 5 l

615 

Popis produktu

Víceúčelový čistič pro všechny omyvatelné povrchy odolné alkoholům:

 • kuchyňské plochy
 • koupelnové plochy
 • WC plochy
 • sklo
 • kliky
 • zábradlí
 • vypínače
 • kohoutky a další

 

 Vlastnosti: 

 • čistí povrchy beze šmouh
 • obsahuje min. 70% alkoholu
 • nízkopěnivý
 • rychle zasychá
 • typ čističe: tekutý

 

Použití: 

 1. Přípravek nastříkejte nebo rozetřete rovnoměrně na plochu, setřete nečistoty a případně přeleštěte.
 2. Dodržujte pokyny výrobce čištěného povrchu.
 3. Nepoužívejte na povrchy, které nejsou odolné alkoholům.

 

Bezpečnostní upozornění: 

 Standardní věty o   nebezpečnosti:
 H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 Pokyny pro bezpečné   zacházení:
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným   ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 P403 + P235  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně   vyplachujte vodou.   Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li   nasazeny a pokud je lze   vyjmout snadno. Pokračujte ve   vyplachování.
 P337 + P313  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
 P370 + P378   V případě požáru: K uhašení použijte pěnu, prášek, oxid   uhličitý.
 P501   Odstraňte obsah, obal předáním na sběrný dvůr do   části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.
 Signální slovo:   NEBEZPEČÍ mceclip1-2.png?1704719461 mceclip0-21.png?1704719437

Parametry

Katalogové číslo: AF737997844 Kategorie: ,
Výrobce:LAVON
crossmenu