0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Lavon bezoplachový dezinfekční gel 500 ml

39 

Popis produktu

Vlastnosti:

 • 65 % alkoholu
 • 99,99 % účinnost
 • zvláčňující látky
 • ovocná vůně
 • rychle schnoucí bez zanechání „filmu“

 

Návod k použití:

 1. Nadávkujte dostatečné množství (3 ml) na ruce a důkladně rozetřete.
 2. Neotírejte a nechte působit min. 1 minutu.
 3. Neoplachujte.

Upozornění: 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. Zákaz opakovaného použití obalu!

Obsahuje: ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5).

Typ přípravku: PT1.

 

Mikrobiologická účinnost:

 • Baktericidní účinek: dle ČSN EN 1276:2020 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae).
 • Virucidní účinek: dle ČSN EN 14476+A2:2020 (obalené viry)
 • TESTOVÁNO DLE ČSN EN 1500:2017 HYGIENICKÉ DRHNUTÍ RUKOU (fáze 2/stupeň 2).


Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na štítku (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012):

 • ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5)

 

Standardní věty o nebezpečnosti a bezpečném zacházení: 

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.
H225  Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.   Zákaz kouření.
P233  Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403 + P235  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li   nasazeny a pokud je lze   vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501  Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě autorizované pro nakládání s  odpady.
Signální slovo:
 NEBEZPEČÍ

 

Parametry

Katalogové číslo: AF759593353 Kategorie: , , ,
Výrobce:LAVON
crossmenu