0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

SATUR ALKA na nerez 5 l

175 

Popis produktu

Návod k použití:

  • Přípravek se používá koncentrovaný nebo až 20x ředěný dle míry znečištění.
  • Nechá se působit cca 30 min., poté se čištěná plocha důkladně opláchne vodou.
  • Optimální je aplikace za tepla. P
  • řípravek je zejména vhodný k odstraňování tuků a bílkovin.
  • Používejte pouze pro nerez ocel, ne na lakované materiály, barvené kovy, hliník a jiné lehké kovy.

 

Složení: 

  • méně než 5%: amfoterní povrchově aktivní látky, fosforečnany, neiontové povrchově aktivní látky.

 

Upozornění:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:  

  • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou – li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

 

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Hydroxid sodný

Parametry

Katalogové číslo: AF679010570 Kategorie: ,
Výrobce:SATUR
crossmenu