0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

TONGO Sport, tekutý prací prostředek 3 l

350 

Popis produktu

Speciální tenzidy nepoškozují povrchovou úpravu vláken, nenarušují hydrofobní  bariéry tkanin, nesnižují prodyšnost a neovlivňují ani barevné pigmenty v látkách. Neobsahuje látky, které způsobují tvorbu mikroskopických povlaků.

Dávkování:

30 – 45 ml na 2,5 kg prádla

Upozornění:

UFI: FWA0-305T-6001-UD5P

Nebezpečné vlastnosti

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508809477 Kategorie: ,
Výrobce:Tongo
crossmenu