0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

VAKAVO Universal Objem: 5 l

229 

Popis produktu

​Použití:

Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace. 

Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot (podlahy, okna, dveře a další).

 

 

Dávkování:

 

Do 5 l mycího roztoku dávkujte 15 ml koncentrátu.

 

 

 

Složení:

Dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: 

  • < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE, CITRAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL).

 

 

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Standardní věty o nebezpečnosti

H317

 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102

 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /   obličejový štít.

P302 + P352

 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P305 + P351 + P338

 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.   Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout   snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313

 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc /   ošetření.

P337 + P313

 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na   sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

clip0011.png VAROVÁNÍ

Parametry

Katalogové číslo: AF774826504 Kategorie: ,
Výrobce:Vakavo
crossmenu