0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 190 univerzální odpěňovač 1 l

352 

Popis produktu

Použití:

Aplikujte rozprašovačem na pěnu nebo dávkujte do mycího roztoku.

Dávkování:

Dávkování do 10 l roztoku 10 ml (slabě pěnivé detergenty) / 20 ml (středně pěnivé detergenty) / 30 ml (silně pěnivé detergenty).

* zakázková výroba, minimální odběr není určen, dodání do 2 týdnů​

Upozornění:

UFI 9D40-M0QM-W00E-JEVS

Nebezpečné vlastnosti

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926933 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu