0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Tongo Sensitive aviváž 3 l

197 

Popis produktu

 

Upozornění: 

UFI XE20-Y0UG-V001-AKG9

Nebezpečné vlastnosti

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508809469 Kategorie: ,
Výrobce:Tongo
crossmenu