0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

GO! Na odpady tekutý 1l gel na čištění odpadů

54 

Popis produktu

Použití:

Nalijte 500ml do odpadu, nepřidávejte horkou vodu, ani nepoužívejte zvon. Nechte působit min. 30 minut, poté propláchněte odpad vodou. Při silném znečištění nechte působit přes noc, nebo postup opakujte.

Složení:
méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru, parfém

Skladování:
v suchu, odděleně od potravin

Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí! Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Zneškodňování:
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,
v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

Parametry

Katalogové číslo: AF511908893 Kategorie: ,
Výrobce:GO!
crossmenu