0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Lavon WC čistič Ocean breeze 5 l

129 

Popis produktu

Vlastnosti:

  • extra vůně oceánu
  • gelová konzistence
  • na rez, vodní kámen a ostatní usazeniny
  • hygienická čistota

Použití:

Prostředek Lavon WC gel dávkujte na čištěné místo, nechte chvíli působit a poté opláchněte.

Upozornění:

    Výstražný symbol nebezpečnosti:

 
   
 

                                                                 GHS07          Signální slovo:VAROVÁNÍ    Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):    Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:H319 Způsobuje vážné podráždění očí.   Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.    P280 Používejte ochranné brýle.    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.    P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Parametry

Katalogové číslo: AF435273860 Kategorie:
Výrobce:LAVON
crossmenu