0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

LAVON prof. nádobí natural 5l

289 

Popis produktu

Vlastnosti:

 • bez parfémů a barviv
 • účinně odmašťuje
 • bohatá pěna
 • vysoká viskozita

   

Použití:

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

Upozornění:

 •  

  Výstražný symbol nebezpečnosti:

                 GHS05

         
             
  Signální slovo: NEBEZPEČÍ        
  Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine    
  Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.      
  Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
    P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.      
    P280 Používejte ochranné brýle.      
    P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
    vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
    snadno. Pokračujte ve vyplachování.      
    P310 Okamžitě volejte lékaře.      
             
  Doplňující informace: EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Parametry

Katalogové číslo: AF559914321 Kategorie:
Výrobce:LAVON
crossmenu