0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 143 gumočistič 1 l

238 

Popis produktu

 

 

 

 

Návod k použití:

Prostředek se používá neředěný a nanáší se na hadřík. Navlhčeným hadříkem se odstraní nežádoucí šmouhy. Před aplikací je potřebné nejprve ošetřovanou plochu umýt běžným způsobem. Doporučujeme provést před aplikací prostředku Cleamen 143 test na méně viditelném kousku ošetřovaného povrchu. Test i vlastní odstraňování šmouh provádět pouze ručním způsobem.

 

 

Pozor, prostředek nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky! S prostředkem nepracujte v prostorách s otevřeným ohněm! Prostředek nikdy nestříkejte nebo nelijte přímo na povrch – může dojít k nadměrnému odstranění vosků, popřípadě i k poničení povrchu.

 

 

Prostředek obsahuje:

> 30% aceton, 15-30% butylglykol

 

Upozornění:

 

UFI E440-30NE-Y00X-KE4K​

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H315 – Dráždí kůži.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926928 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu