0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 145 deepon strojní podlahy 1 l Varianta: CLEAMEN 145 Strojní a ruční mytí podlah 200L

2 159 

Popis produktu

Roztok naředěný podle tabulky aplikujte na povrch podlahovým automatem nebo kotoučovým strojem s padem nebo kartáčem podle typu povrchu.

Při ručním čištění používejte mopovací zařízení a dvouvědrový systém úklidových vozíků. Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.

 

Prostředek lze používat i v objektech s biologickou čistírnou odpadních vod.

 

Dávkování:

 

dávkování a ředění míra znečištění
běžné střední silné
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 8,5 8,7 8,8

pH koncentrátu: 10

Nepoužívat na podlahy ze surového nenalakovaného dřeva.

 

Upozornění:

UFI M9G0-W0D1-T008-JSVY

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926930 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu