0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Lavon gril a kamna 750 ml

72 

Popis produktu

Použití:

Vhodný na grily, trouby (mimo samočisticích), krby, kamna, rošty, hrnce, plechy na pečení, obklady a spáry. Čistí za studena i za tepla. Používejte ochranné pomůcky dle informací na etiketě.

Nastříkejte prostředek Lavon gril a kamna, chvíli počkejte a poté setřete nebo opláchněte (zvlášť důkladně opláchněte nádobí a plochy pro přímý styk s potravinami). Nevhodný na mořené, lakované a voskované povrchy, hliník a jiné citlivé povrchy k silně alkalickým prostředkům.

Vlastnosti:

  • Silně odmašťuje
  • vyčistí za studena
  • vyčistí rychle a bez drhnutí

Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám, jejichž svéprávnost byla omezena.

Upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:

                 GHS05

           
               
Signální slovo: NEBEZPEČÍ            
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): Hydroxid sodný, hydroxid draselný          
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.      
  H290 Může být korozivní pro kovy.          
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.          
  P260 Nevdechujte mlhu.            
  P280 Používejte ochranné brýle.          
  P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré      
  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.    
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte    
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout    
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.          
  P310 Okamžitě volejte lékaře.          
  P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Parametry

Katalogové číslo: AF434480095 Kategorie: ,
Výrobce:LAVON
crossmenu