0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 141 strojní mytí podlah Varianta: CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 20 l

2 760 

Popis produktu

Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.

Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Vlastnosti:

  • Nepěnivý
  • Určený pro strojní mytí silně znečištěných podlah 
  • Na všechny druhy voděodolných povrchů 
  • Lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu

Dávkování:

míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 12 12.3 12.4

pH koncentrátu:  13

 Upozornění:

Nebezpečné vlastnosti

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci

 

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

 

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Parametry

Katalogové číslo: AF508926927 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu