0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cleamen 231 strojní oplach nádobí 5 l Varianta: CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 220 kg

2 483 

Popis produktu

Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.

Použití:

 

Pro strojní oplach s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a dle provozních podmínek  v rozmezí 0,2 – 1 g/litr vody.

  míra znečištění
  ●● ●●●
dávkování v g/litr 0,2 0,5 1
pH 7 6.4 6


pH koncentrátu:  2

 

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

 

Upozornění: 

UFI 6R40-N0G7-400D-6T71

Nebezpečné vlastnosti

H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508926936 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu