0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CORMEN CLEAMEN 301/401 osvěžovač, neutralizátor pachů 1 l

182 

Popis produktu

Neutralizátor je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný dle tabulky na stěny, sanitární vybavení, do prostoru a také na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.

Při použití v čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně do vody, nebo spolu s ostatními čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 

 

Cleamen 301/401 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru.

 

úroveň provonění
  1 2 3
pro aplikaci sprejem ml/1l 200 400 koncentrát
dávkování do vědra ml/10l 3 10 30


pH koncentrátu:  6-7

Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.

 

Upozornění:

 

UFI GP50-702K-G00U-GJMR

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

5.png
GHS02
Hořlavé látky

2.png
GHS07
Dráždivé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF609949112 Kategorie:
Výrobce:Cleamen
crossmenu