0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

CLEAMEN 302/402 osvěžovač a neutralizátor pachů Varianta: CLEAMEN 302/402 osvěžovač – neutralizátor pachů 5 l

852 

Popis produktu

Použití:

Neutralizátor je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný dle tabulky na stěny, sanitární vybavení, do prostoru a také na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.

Při použití v čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek.

Cleamen 302/402 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru.

Dávkování:

 

úroveň provonění

1

2

3

pro aplikaci sprejem ml/1L

200

400

koncentrát

dávkování do vědra ml/10 L

3

10

30

pH koncentrátu:  6-7

 

Upozornění:

Nerozprašujte do otevřeného ohně !   Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě

 

5.png
GHS02
Hořlavé látky

 

2.png

GHS07
Dráždivé látky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 – Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P304+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

 

Parametry

Katalogové číslo: AF508809461 Kategorie: ,
Výrobce:Cleamen
crossmenu