0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Cormen Tongo 2000 prací prášek 3 kg Varianta: TONGO prací prášek 15 kg

946 

Popis produktu

Se samozřejmostí odstraní všechny druhy skvrn, a to díky velmi účinným směsím enzymů a tenzidů, které spolu se sílou aktivního kyslíku (peruhličitan sodný) a nově se sílou aktivní sody (uhličitan sodný) garantují stoprocentní jistotu, že jste pro čistotu vašeho prádla udělali skutečně všechno. Napomáhá rovněž likvidaci mechanických nečistot a dokonale provoní prádlo svou osobitou a nenapodobitelnou vůní. Tongo je obohaceno o složku podporující odmašťování. Snížením silikátů se zlepšila rozpustnost prášku a je doplněn o parfemaci o odstín ovocné, květinové vůně.

Vlastnosti:

  • vyšší účinnost při praní v nižších teplotách
  • lepší rozpustnost v dávkovacích nádobkách
  • díky vyšší účinnosti snížené dávkování
  • pro bílé i barevné prádlo

Návod k použití:

  • prášek dávkujte do násypky nebo přímo do bubnu pračky.​

 Upozornění:

UFI U820-Y0FQ-8001-0WA5

Nebezpečné vlastnosti

H315 – Dráždí kůži.
H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P330+P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 – Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

1.png
GHS05
Korozivní a žíravé látky

Parametry

Katalogové číslo: AF508927231 Kategorie: ,
Výrobce:Tongo
crossmenu